طراحی وب سایت مجموعه فرآوری سنگ بعثت

طراحی وب سایت مجموعه فرآوری سنگ بعثت

وب سایت مجموعه فرآوری و صادراتی بعثت توسط شرکت نوین تدبیر رویان صورت گرفته و این وب سایت به صورت 3 زبان هطراحی شده است . از جمله خدمات ارائه شده توسط ما برای این مجموعه می توان به فعالیت در شبکه های اجتماعی و جدب مشتری جهت صادرات اشاره کرد.ط